Kvalitet

Kvalitet:

Kvalitetssikrings håndbog

ORGANISATION:

Navn: Henrik Padkjær A/S

Adresse: Skibelundvej 68, 8850 Bjerringbro

Telefon: 86 68 48 00

Telefax: 86 68 07 27

Direktør: Henrik Padkjær

Medlem af Dansk Byggeri

Forord:

Virksomhedens ydelser skal kvalitetsmæssigt opfylde de i projektet opstillede krav. Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal derfor til enhver tid opfylde bygherrens krav sådan, at den umiddelbart kan forhåndsgodkendelse til opgaver, hvor der stilles krav om kvalitetssikring. For at nå disse mål, er der i virksomheden udarbejdet et kvalitetsstyringssystem, som er norm for de ansattes handlinger.

Formål:

Formålet med den foreliggende håndbog, er at beskrive virksomhedens kvalitetsstyring sådan, at medarbejderne er informeret om virksomhedens kvalitetsmålsætning samt de procedurer, som er nødvendige for at sikre opfyldelsen af målsætningen. Kvalitetshåndbogen gælder for alle ydelser, som virksomheden leverer til sine kunder.

Projektgennemgang:

FORMÅL

Procedurens formål er at sikre, at Henrik Padkjær A/S har kendskab til relevante oplysninger om projektet, samt at videreformidle disse til eget personale samt underleverandører.

OMFANG

Gennemgang af udbudsmateriale samt konstatering af evt. manglende oplysninger. Procedurens formål er at sikre, at Henrik Padkjær A/S har kendskab til relevante oplysninger om projektet, samt at videreformidle disse til eget personale samt underleverandører.

DOKUMENTATION

Referat og tegninger m.v.

ANSVAR

Entrepriselederen er ansvarlig for procedurens gennemførelse.

ARBEJDSPROCEDURE

Fastlægges før opstart med evt. ændringer under projektets udførelse.

Kvalitetssikringssystem:

FORMÅL

Procedurens formål er at sikre, at udførelsen er i henhold til godkendte tegninger samt i overensstemmelse med beskrivelse og gældende normer.

OMFANG

Modtagekontrol Udførelseskontrol Evt. supplerende kontrol

DOKUMENTATION

Modtagekontrolskema Udførelseskontrolskema Supplerende kontrolskema (efter opgave)

ANSVAR

Arbejdslederen er ansvarlig for procedurens gennemførelse.

ARBEJDSPROCEDURE

Kontrollen udføres afhængig af aktiviteten, så tilførte varer underkastes udførelseskontrol samt stillede prøvekrav i beskrivelsen kontrolleres.

KONTROLPROCEDURE

I forbindelse med ovenstående kontroller, udfyldes det dertil hørende (eller specielt fremstillede) skema i kvalitetssikringsmappen.

Styrings af dokumenter:

Styring og kontrol af projektdokumenter foretages af arbejdslederen, som er ansvarlig for, at der under arbejdet kun anvendes de til enhver tid gældende tegninger, og at tegningsændringer meddeles til eget mandskab.

PROCEDURE

Den rådgivende ingeniør/arkitekt fremsender alle tegninger vedrørende projektet i to eksemplarer til entrepriselederen på hovedkontoret. Entrepriselederen fordeler tegninger og tegningsændringer til arbejdsleder og underentreprenører. Der skal på byggepladskontoret til enhver tid forefindes et komplet sæt gyldige tegninger. Ugyldige tegninger mærkes ”ugyldig” eller andet, så man til enhver tid kan se at tegningen ikke er brugbar. Tegningsrevisioner vil blive registreret løbende i byggemødereferater. Underentreprenører er ansvarlige for fordeling af tegninger og tegningsændringer inden for egen organisation.

Slutkontrol og afleveringsforretning:

SLUTKONTROL

Slutkontrollen udføres af hovedentreprenøren i forbindelse med færdiggørelse af enkelte kontrolafsnit samt af hele entreprisen.

AFLEVERING

Slutkontrollen ændrer ikke retsforholdet mellem hoved-entreprenøren og underleverandøren vedrørende mangler konstateret ved afleveringen.

AFLEVERINGSFORRETNING

Afleveringsforretning følger retningslinierne i AB92

Skemaoversigt:

PROCESKONTROLSKEMA

ARBEJDSPROCEDURESKEMA

KONTROLPROCEDURESKEMA

AFLEVERINGSKONTROLSKEMA

SLUTKONTROLSKEMA